مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان (وزارت صنعت، معدن و تجارت ) در راستای پاسخ گویی به نیاز مخاطبان خود درخصوص دوره های آموزش بورس و اوراق بهادار، پس از اعلام درخواست و پیگیری و تهیه و تامین شرایط احراز، موفق به اخذ موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بازار سرمایه با تائید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گردید.

واحد آموزش بورس و اوراق بهادار این مرکز پس از ارسال مدارک و مستندات لازم برای برگزاری دوره های آموزشی، اقدام به برنامه ریزی، اطلاع رسانی و برگزاری دوره های تائید شده خواهد نمود که شامل دو بخش اصلی می باشد :

1 . برگزاری دوره های تخصصی

2 . برگزاری دوره های عمومی