مرکز آموزش بازرگانی
نام دوره مدت دوره
Intermediate2 30 ساعت
Intermediate3 30 ساعت
Intermediate1 30 ساعت
Beginner2 30 ساعت
Pre-Intermediate3 30 ساعت
Beginner1 30 ساعت
Elementary2 30 ساعت
UI-REVISION 30 ساعت
Grammer for Business 30 ساعت
Elementary1 30 ساعت
Elementary4 30 ساعت
Intermediate2 30 ساعت
Advance1 30 ساعت
Intermediate4 30 ساعت
Upper-Intermediate1 30 ساعت
Upper-Intermediate2 30 ساعت
Upper-Intermediate2 30 ساعت
Upper-Intermediate3 30 ساعت
Upper-Intermediate4 30 ساعت
Advanced3 30 ساعت
Commercial Corespondence1 30 ساعت
Advanced1  
Business Correnspondence in Practice 30 ساعت
Effective Meetings 30 ساعت
pre-intermediate1 30 ساعت
Pre-Intermediate4 30 ساعت
Elementary2 30 ساعت
Elementary3 30 ساعت
Pre-Intermediate2 30 ساعت
Commercial Corespondence2 30 ساعت
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts 30 ساعت

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۳۶۲۸۳۸۲۹ داخلی ۲۱۶ آقای طلاکوب تماس حاصل فرمایید