مرکز آموزش بازرگانی

مقدمه:

يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها ميباشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده  و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. اين قبيل شركتهاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.

ریسکهای تحت پوشش:

ريسكهاي تجاري

 

  -      استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده.

   -    عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.

   -    عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.

 

ريسكهاي سياسي

 

   -    بروز جنگ يا حالت جنگ.

   -    تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن ، صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.

   -    اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.

   -    اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.

   -    سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق بهدريافت مطالبات خود نشود.

   -    ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود.

 

 

 
دانلودها
عملکرد تجارت خارجی کشور
فرم درخواست اعتبارسنجی از خریدار خارجی

فرم درخواست صدور بيمه نامه-ضمانت نامه اعتبار خريدار (اشخاص حقوقی)

فرم درخواست صدور بيمه نامه-ضمانت نامه اعتبار خريدار (اشخاص حقیقی)