مرکز آموزش بازرگانی

كشور ما با داشتن نيروي انساني كارآمد و مديريت دانايي محور درسند چشم انداز 20 ساله ، كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه خواهد شد .لذا در سازمانهاي پويا و متحول ، آموزش يكي از مهمترين ابزارها تلقي مي گردد . از سوي ديگر توسعه تجارت نيز در بهبود و توسعه اقتصادي كشور نقش موثر و چشمگيري دارد و جهت دستيابي به سهم بيشتري از تجارت كالا و خدمات در دنيا ، تجهيز كليه منابع موجود كه مهمترين آنها منابع انساني است ، امري حياتي می باشد .در اين بين بازرگانان ، صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي با تكيه بر تفكرات سنتي و با اتكا به معلومات و اطلاعات بايگاني شده و تجربي ، قادر به نفوذ در بازارهاي بين‌المللي و كسب موفقيت در عرصه تجارت بين‌المللي نيستند . لذا آموزش فعالان اين حوزه و ارتقاء توانائيها و بهبود عملكرد آنها بگونه اي كه به تجارت بين المللي كمك نمايد و موجب رشد و شكوفايي اقتصاد كشور گردد، اهميت ويژه اي داشته و مركز آموزش بازرگاني استان اصفهان بر اساس رسالت خود دراین راستا وظيفه اي قابل توجه و مسئوليتي گران در جهت دستيابي به اهداف بيان شده برعهده دارد که امید است ، استان اصفهان در اين زمينه نیز همچون نگيني درخشان در عرصه آموزش كشور تابان و درخشان گردد .