مرکز آموزش بازرگانی

نام و نام خانوادگی : آقای مجید کرباسچی  

. کارشناسی مهندسی صنایع

. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

. دانشجوی دکترای رشته کارآفرینی

 

* دریافت کارنامه اجرایی *