مرکز آموزش بازرگانی

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در واحد آموزش با بهره گیری از اساتید و مشاوران برجسته داخلی و خارجی و با همکاری شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، گردهمایی، سمینار، کنفرانس و چاپ کتاب ها و بسته های آموزشی نموده و خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت منابع انسانی، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت، نیازسنجی آموزشی و اثربخشی آموزش ارائه می نماید.

بر اساس تفاهم صورت پذیرفته کلیه خدمات آموزشی و پژوهشی این مرکز در استان اصفهان توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان پیگیری و ارائه خواهد شد.

کارشناس واحد : آقای مهندس حمیدرضا معصومی

تلفن تماس : 4-32679662 داخلی 4