مرکز آموزش بازرگانی

نام و نام خانوادگی : آقای علی میرجمالی                                                

کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی

 

* دریافت کارنامه اجرایی *